“ท่าเดื่อ” หรือชื่อเป็นทางการ “บ้านเดื่อ” ครอบคลุมพื้นที่ราว 20 หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ด้วยหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านท่าเดื่อมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตข้าวหอมมะลิออร์แกนิคที่ปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การปลูกข้าวตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ไปจนถึงการสีข้าวพึ่งพาตนเอง จึงได้มีการรวมตัวกันเป็น “วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชปลอดภัยบ้านท่าเดื่อ จ.ชัยภูมิ”

ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่มีการใช้สารเคมีกำจัดหญ้าหรือแมลงใดๆ

ดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน โดยใช้วิธีการทำนา “แบบประณีต”

 

วิถีเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่เรื่องง่าย จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านในชุมชนได้พร้อมใจที่จะทำนาในแบบเดียวกันเท่านั้น เพราะหากมีชาวนาเพียงครัวเรือนเดียวใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อนาแปลงถัดไปที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและทำให้ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เลยแม่แต่น้อย

ผลผลิตทีได้นอกจากจะใช้ในการบริโภคภายในหมู่บ้านแล้ว ยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งข้าวหอมมะลิจากชัยภูมิได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและถือได้ว่าเป็นข้าวหอมมะลิออแกนิคที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

บ้านข้าวหอม.ไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อ “สุขภาพดี” ให้กับคุณด้วยการนำข้าวหอมออร์แกนิคแท้ 100% มาตรฐาน มกท.(มาตรฐานเกษตรอินทรีย์) จากบ้านท่าเดื่อมาบรรจุลงในถุงสูญญากาศ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัย จัดจำหน่ายผ่านระบบ eCommerce เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้าวออร์แกนิคได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเดื่อไปพร้อมกัน

เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความสนใจในการทำนาตามแบบ “วิถีเกษตรอินทรีย์ .. ท่าเดื่อ” ต่อไป และต่อๆไป

Share This